Vitthal

 

 

 

 

 

Manat bharli pandhari

 

 

Panduranga bigibigi dhavre

 

 

Vitthal maza maza om

 

 

Vitthal vitthal jay hari vitthal

 

 

Shree vitthal mantra

 

 

Omkar swarupa

 

 

Shree vitthal pandurang mantra

 

 

Vitthal vitthal vitthala hari om vithala